Algemene voorwaarden

1. AlgemeenDeze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen DE HAARKUNSTENAAR en een cliënt waarop DE HAARKUNSTENAAR deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen
DE HAARKUNSTENAAR zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. DE HAARKUNSTENAAR zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan DE HAARKUNSTENAAR melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag DE HAARKUNSTENAAR 100% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen.


4. Betaling
DE HAARKUNSTENAAR vermeldt alle prijzen van behandelingen 
zichtbaar op de website. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW,
exclusief overmaak kosten. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling te voldoen. 

6. Aansprakelijkheid
DE HAARKUNSTENAAR is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de kapster is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, allergische reacties, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

7. Garantie
DE HAARKUNSTENAAR geeft de cliënt 7 dagen garantie op de behandeling. Deze garantie vervalt indien:
- De cliënt andere producten dan de door de kapster geadviseerde producten heeft gebruikt
- De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.
- De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
8. DE HAARKUNSTENAAR heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. DE HAARKUNSTENAAR meldt diefstal altijd bij de politie.

9. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van DE HAARKUNSTENAAR. DE HAARKUNSTENAAR moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal DE HAARKUNSTENAAR de behandeling kosteloos opnieuw
verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt
aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. 

10. Recht
Op elke overeenkomst tussen DE HAARKUNSTENAAR en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

de-haarkunstenaar-algemene-voorwaarden (pdf, 784KB)

Home Algemene voorwaarden